Zabezpečujeme architektonické a projekčné služby v celom rozsahu: akvizičné štúdie, urbanistické štúdie, architektonické štúdie, projektové stupne ako: EIA / SEA, DUR, PSP, Realizačný projekt, Tendrová dokumentácia, Autorský dozor.
Pre spracovanie projektovej dokumentácie je nutné vychádzať z riadnych podkladov, ako polohopisné a výškové zameranie pozemku v digitálnej podobe. Zameranie jednotlivých inžinierskych sietí, kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, prípadne geologický prieskum a iné. Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle platných noriem a v súlade so stavebným zákonom.
image
image
image
image
image
image
image
image
image